Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek of gebruikvan het Platform door een internetgebruiker (hierna de "Gebruiker" genoemd).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker dat hij/zij deze

Algemene Gebruiksvoorwaarden heeft gelezen en aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Bij wijze van uitzondering kan bij schriftelijke overeenkomst afstand worden gedaan van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden. Dergelijke afwijkingenkunnen bestaan in de wijziging, aanvulling of schrapping van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden onverlet.

Wij behouden ons het recht voor om onze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar wij verbinden ons ertoe ten opzichte van een Gebruiker de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat de Gebruiker het Platform gebruikte.

 1. Platform

1/12a. Toegankelijkheid en navigatie

Wij nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. Wij kunnen echter geen absolute werkingsgarantie bieden en onze handelingen moeten daarom worden beschouwd als zijnde gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Wij zijn dus niet aansprakelijk voor schade die het gevolg kan zijn van eventuele storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen op het Platform.

Wij behouden ons het recht voor om de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te allen tijde te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving.

 1. Inhoud

Souvani.com bepaalt grotendeels de inhoud van het Platform en draagt grote zorg

voor de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo

volledig, accuraat en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie

erover door derden wordt verstrekt. Wij behouden ons het recht voor om het Platform

en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen,

zonder daartoe enige aansprakelijkheid te dragen.

Souvani.com kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van

de informatie op het Platform. Als gevolg hiervan is het mogelijk dat deze informatie

niet altijd volledig, accuraat, voldoende accuraat of actueel is. Bijgevolg kan

Souvani.com niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of

onrechtstreeks, die de Gebruiker zou kunnen lijden als gevolg van de op het Platform

verstrekte informatie.

Als bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet of met de rechten van

derden of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij elke Gebruiker ons zo snel

mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat we gepaste maatregelen kunnen

nemen.

Elke download vanaf het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker.

Souvani.com is niet aansprakelijk voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die

het gevolg is van dergelijke downloads, zoals het verlies van gegevens of schade

aan het computersysteem van de Gebruiker, die de enige en exclusieve

verantwoordelijkheid van de Gebruiker zijn.

 1. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links

2/12impliceren niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Souvani.com en de

externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud

van deze externe websites.

Souvani.com heeft geen controle over dergelijke externe websites van derden.

Wij zijn daarom niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de

hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat

hij/zij het Platform. Wij kunnen dus niet aansprakelijk worden gesteld voor verdere

schade.

 1. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, evenals de inhoud, teksten, grafieken, beelden, foto's,

geluiden, video's, databanken, computertoepassingen, enz. waaruit het Platform is samengesteld of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de

 Souvani.com of  Souvani.com heeft de nodige rechten bekomen, en worden als

zodanig beschermd door de geldende en toepasselijke wetgeving inzake intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, merken en diensten aangeboden door het Platform, op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming vanSouvani.com, is strikt verboden, met uitzondering van elementen die uitdrukkelijk als 'royalty-vrij' op het Platform zijn aangeduid.

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en

weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet

exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag alleen worden gebruikt voor

persoonlijke en niet-commerciële doeleinden. Tenzij vooraf schriftelijk anders is

overeengekomen, is het de Gebruiker niet toegestaan de beschermde elementen

geheel of gedeeltelijk te wijzigen, te reproduceren, te vertalen, te distribueren, te

verkopen of te communiceren aan het publiek.

Het is de Gebruiker verboden om op het Platform gegevens in te voeren die de

inhoud of het uiterlijk van het Platform zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 1. Bescherming van persoonsgegevens

Wij verzekeren de Gebruikers ervan dat wij het grootste belang hechten aan de

bescherming van hun privacy en persoonsgegevens, en dat wij er altijd naar streven

om op dit punt duidelijk en transparant te communiceren.

3/12De persoonsgegevens die door de Gebruiker tijdens zijn bezoek of het gebruik van

het Platform worden verstrekt, worden uitsluitend voor interne doeleinden verzameld

en verwerkt door Souvani.com .

Souvani.com verbindt zich ertoe om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving op

dit gebied, in het bijzonder de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016

betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking

van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (de

'Algemene Verordening Gegevensbescherming' of 'GDPR') en de Wet van 30 juli

2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de

verwerking van persoonsgegevens.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met

het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

In geval van geschil en bij gebreke van een minnelijke oplossing tussen de partijen

wordt het geschil aanhangig gemaakt bij de rechtbanken van het gerechtelijk

arrondissement waar Souvani.com haar maatschappelijke zetel heeft.

 1. Overige bepalingen

Souvani.com behoudt zich het recht voor om het Platform en de bijhorende diensten

op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder aansprakelijkheid, te

wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken.

In het geval van een inbreuk op de Algemene Gebruiksvoorwaarden door de

Gebruiker, behoudt Souvani.com zich het recht voor om passende sancties en

compensatiemaatregelen te nemen.  Souvani.com behoudt zich het recht voor om de

Gebruiker de toegang tot het Platform of onze diensten tijdelijk of permanent te

weigeren. Deze maatregelen kunnen zonder opgaaf van redenen en zonder

voorafgaande kennisgeving worden genomen. Zij kunnen de aansprakelijkheid van

Souvani.com niet met zich meebrengen, noch aanleiding geven tot enige vorm van

schadevergoeding.

De onwettigheid of volledige of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van onze

Algemene Gebruiksvoorwaarden zal geen invloed hebben op de geldigheid en

toepassing van de andere bepalingen. In een dergelijk geval hebben we het recht om

de bepaling te vervangen door een andere geldige bepaling die hetzelfde doel dient.

4/12II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 1. Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden definiëren de wederzijdse rechten en

verplichtingen in geval van de aankoop van producten of diensten op het Platform

door een Gebruiker (die, voor wat betreft de Algemene Verkoopvoorwaarden, hierna

"Klant" wordt genoemd).

De Algemene Verkoopvoorwaarden drukken alle verplichtingen van de partijen uit.

De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan

zijn bestelling niet zal worden gevalideerd.

Uitzonderingen op de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden kunnen in

uitzonderlijke gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen

schriftelijk zijn overeengekomen. Dergelijke afwijkingen kunnen bestaan in het

wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben

en laten de toepassing van de overige bepalingen van de Algemene

Verkoopvoorwaarden onverlet.

Souvani.com behoudt zich het recht voor om de Algemene Verkoopvoorwaarden

van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zullen van toepassing zijn zodra ze online

worden gezet voor elke aankoop na die datum.

 1. Online winkel

Via het Platform stelt de Verkoper de Klant een online webshop ter beschikking die

de aangeboden producten of diensten voorstelt. De voorstelling van de aangeboden

producten of diensten (bv. via foto's) hebben geen contractuele waarde hebben.

De producten of diensten worden met de grootst mogelijke nauwkeurigheid

beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of nalatigheden in de presentatie

kan de Verkoper hier echter niet aansprakelijk voor worden gesteld.

De producten en diensten worden aangeboden binnen de grenzen van hun

beschikbaarheid.

De prijzen en belastingen zijn vermeld in de online winkel.

 1. Prijs

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze

online te publiceren.

5/12Enkel de aangegeven prijzen en de belastingen die van kracht zijn op het moment

van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die

datum.

De prijzen zijn aangegeven in euro en houden geen rekening met eventuele

leveringskosten, die bovendien worden aangegeven en gefactureerd vóór de

validatie van de bestelling door de Klant.

Het totale bedrag van de bestelling (alle belastingen inbegrepen) en, indien van

toepassing, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validatie van de

bestelling.

 1. Online bestellen

De Klant heeft de mogelijkheid om online een bestelling te vervolledigen met behulp

van een elektronisch formulier. Door het invullen van het elektronische formulier

aanvaardt de Klant de prijs en beschrijving van de producten of diensten.

Om zijn bestelling te valideren, moet de Klant deze Algemene Verkoopvoorwaarden

aanvaarden door op de aangegeven plaats te klikken.

De Klant moet een geldig e-mailadres, factuurgegevens en, indien van toepassing,

een geldig afleveradres opgeven. Elke communicatie met de Verkoper kan

plaatsvinden via dit e-mailadres.

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de bestelling van de Klant te blokkeren

in geval van niet-betaling, onjuist adres of enig ander probleem in hoofde van de

Klant totdat het probleem is opgelost.

 1. Bevestiging en betaling van de bestelling

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen totdat de volledige betaling van

de bestelling is ontvangen.

 1. Betaling

De Klant verricht de betaling op het moment van de definitieve validatie van de

bestelling met behulp van de gekozen betaalmethode. Deze validatie geldt in plaats

van een handtekening.

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige toelatingen beschikt om deze

betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie het bewijs

6/12vormt van zijn instemming met de verkoop en de betaling van de in het kader van de

bestelling verschuldigde bedragen.

De Verkoper heeft een procedure ingesteld om bestellingen en betaalmiddelen te

controleren om hem redelijkerwijs te garanderen tegen elk frauduleus gebruik van

een betaalmiddel, onder meer door identificatiegegevens op te vragen bij de Klant.

In geval van weigering van toestemming tot betaling per kredietkaart door

geaccrediteerde organisaties of in geval van niet-betaling, behoudt de Verkoper zich

het recht voor om de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

De Verkoper behoudt zich tevens het recht voor om een bestelling te weigeren van

een Klant die een eerdere bestelling niet of slechts gedeeltelijk heeft afgehandeld of

bij wie een betalingsgeschil aanhangig is.

 1. Bevestiging

Na ontvangst van de validatie van de aankoop met betaling, zal de Verkoper de

aankoop aan de Klant sturen, evenals een factuur, tenzij deze laatste bij de

bestelling wordt geleverd.

De Klant kan vragen dat de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres

wordt verzonden door vóór de levering een verzoek daartoe te richten aan de

klantendienst (zie onderstaande contactgegevens).

In geval van on-beschikbaarheid van een dienst of product, zal de Verkoper de Klant

zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte houden om de bestelling van dit product te

vervangen of te annuleren en eventueel de betreffende prijs terug te betalen, waarbij

de rest van de bestelling vast en definitief blijft.

 1. Bewijs

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen

worden bewezen door middel van geautomatiseerde records, die in de

computersystemen van de Verkoper onder redelijke veiligheidsomstandigheden

worden bewaard.

De bestellingen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame

drager die in het bijzonder als bewijsmiddel wordt beschouwd.

 1. Levering

De levering gebeurt pas na bevestiging van betaling door de bank van de Verkoper.

7/12De producten worden geleverd op het adres dat door de Klant is aangegeven op het

online bestelformulier. Bijkomende kosten als gevolg van onvolledige of onjuiste

informatie van de Klant zullen aan de Klant in rekening worden gebracht.

De levering vindt plaats, volgens de door de Klant gekozen methode, binnen de

volgende termijnen:

Standaard levering 1-3 dagen

De leveringstermijnen zijn indicatief. Bij laattijdige levering kan geen

schadevergoeding worden geëist van de Verkoper of de vervoerder. Indien de

leveringstermijnen meer dan dertig dagen na de datum van de bestelling bedragen,

kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en kan de Klant worden

terugbetaald.

 1. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de ontvanger de goede staat

van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

In het geval dat een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd

zijn, moet de Klant of de ontvanger de nodige voorbehouden aan de vervoerder

formuleren op het moment van levering en de Verkoper onmiddellijk op de hoogte

brengen.

De verificatie wordt geacht te zijn uitgevoerd zodra de Klant of een door hem

gemachtigde persoon de bestelling zonder voorbehoud heeft aanvaard.

Elke reservering die niet volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de

gestelde termijnen wordt gemaakt, kan niet in aanmerking worden genomen en

ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 1. Fout in de levering

In geval van een leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de

informatie op de bestelbon, zal de Klant de Verkoper hiervan binnen de drie

werkdagen na de leveringsdatum op de hoogte brengen.

Elke klacht die niet binnen de termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden

genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

 1. Retourzendingen en omruilingen

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele

verpakking aan de Verkoper worden teruggezonden, volgens de volgende

modaliteiten:

8/12Retourzending van het product binnen 30 dagen na levering.

Na 30 dagen kan er geen aanspraak meer worden gedaan op terugbetaling of

omruiling.

Elke klacht en elke terugzending die niet in overeenstemming met de hierboven

gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen wordt gedaan, kan niet in

aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid

jegens de Klant.

Elk te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in de originele

verpakking aan de Verkoper worden teruggestuurd.

De kosten voor de terugzending zijn voor rekening van de Klant.

 1. Garanties

De Verkoper garandeert de conformiteit van de producten of diensten met het

contract in overeenstemming met de op het moment van het sluiten van het contract

geldende wetgeving.

Als de Klant een consument is, heeft hij twee jaar vanaf de levering van het product

om de wettelijke garantie van overeenstemming te implementeren.

Niettegenstaande, als het gekochte product een tweedehands goed was, is de

garantieperiode één jaar.

Het gebrek aan overeenstemming moet zo spoedig mogelijk en in ieder geval uiterlijk

twee maanden na de ontdekking van de verkoop worden gemeld aan de Verkoper.

 1. Herroepingsrecht

Dit artikel is enkel van toepassing voor zover de Klant een consument is. Is dat het geval, dan kan de Klant zijn wettelijk herroepingsrecht uitoefenen en de

overeenkomst ontbinden binnen 14 werkdagen na de levering (de inbezitneming) van de goederen of binnen 14 dagen na het sluiten van de dienstenovereenkomst.

 1. Terugzending en terugbetaling

Na kennisgeving van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen de tijd om de goederen terug te sturen of te retourneren.

De Klant kan een terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder extra kosten. De kosten van terugzending blijven echter voor rekening van de Klant.

De terugzending of omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor alle producten als deze nog geheel, intact en in hun oorspronkelijke staat zijn, in het bijzonder met volledige, intacte verpakking en in een staat van herverkoop.

De Verkoper zal de Klant alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten, binnen de 14 dagen na de terugname van de goederen of de verzending van het bewijs van verzending van de goederen.

 1. Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Elke herroeping die niet overeenkomstig de regels en termijnen van dit artikel en de

toepasselijke wetgeving wordt uitgevoerd, kan niet in aanmerking worden genomen

en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid jegens de Klant.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op de levering van digitale

inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, stemt de Klant er uitdrukkelijk

mee in dat de overeenkomst meteen kan uitgevoerd worden. De Klant erkent hierbij

dat hij of zij het herroepingsrecht verliest indien de overeenkomst meteen wordt

uitgevoerd.

 1. Template formulier herroeping

Ter attentie van:

Souvani.com

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0749.604.518

E-mail: info@souvani.com

Ik/Wij (*) stel(len) u (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van de

overeenkomst betreffende het goed (*)/de verstrekking van de dienst hieronder

vermeld:

________________________________

________________________________

________________________________

Besteld op (*)/ontvangen op (*): __________

Naam (namen) van de consument(en): __________

Adres(sen) van de consument(en): __________

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt

ingevuld):

____________________

10/12Datum: __________

* Doorhalen wat niet van toepassing is

 1. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn computersystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden

het bewijs van de transactie, met inbegrip van de aankooporder en de factuur,

bewaren.

De Verkoper garandeert zijn Klant de bescherming van zijn persoonlijke gegevens in

overeenstemming met het Privacybeleid dat beschikbaar is op het Platform.

 1. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd is de bestelling uit te voeren

door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht heeft de Verkoper het recht om de uitvoering van de

bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten voor de duur van de overmacht. De

Verkoper zal de Klant hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen zonder onderbreking voortduurt, heeft elk

van de partijen het recht om het contract eenzijdig op te zeggen, per aangetekende

brief aan de andere partij. De reeds door de Verkoper verrichte diensten zullen

niettemin naar evenredigheid aan de Klant worden gefactureerd.

 1. Onafhankelijkheid van de bepalingen

Indien een of meer bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden onwettig of

nietig worden verklaard, blijven de overige bepalingen volledig van kracht.

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van een bepaling van

deze Algemene Verkoopvoorwaarden doet geen afbreuk aan de geldigheid en de

toepassing van de andere bepalingen.

De Verkoper behoudt zich het recht voor om de onwettige of ongeldige bepaling te

vervangen door een andere geldige bepaling met gelijk doel.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht.

11/12In geval van geschil en bij gebrek aan een minnelijke oplossing ervan zal het geschil

worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de

maatschappelijke zetel van de Verkoper.

 

 

 

Laatst geüpdatet op 19 januari 2022

De website:

www.Souvani.com

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

Souvani

Ondernemingsnummer (KBO-nummer): BE0749.604.518

E-mail: info@souvani.com

(hierna "wij" of "souvani" of de "Verkoper")